شماره حساب ها

شماره حساب هاي ما براي واريزهاي اينترنتي و بانکي:


بانک ملت

 بانک ملت

شماره حساب :  4090994262

شماره کارت:  8264-4872-3379-6104

شماره شبا:  IR850120010000004090994262

به نام: داوود دهقان 

_________________________________________________________________

بانک اقتصاد نوين

 بانک اقتصاد نوين

شماره حساب :  1-4334220-701-1307

شماره کارت:  8036-5587-1211-6274

شماره شبا:  IR580550130770104334220001

به نام: داوود دهقان

 


پشتیبانی تلگرام سون موبایل