شماره حساب هاي ما براي واريزهاي اينترنتي و بانکي:

 

بانک اقتصاد نوين

 

شماره حساب :  1-4334220-701-1307

شماره کارت:  6274-1290-0407-8476

شماره شبا:  IR580550130770104334220001

به نام داوود دهقان

 

 

بانک ملت

 

شماره حساب :  4090994262

شماره کارت:  6104-3370-7308-3196

شماره شبا:  IR850120010000004090994262

به نام داوود دهقان


پشتیبانی تلگرام سون موبایل